Kezdőlap / Tudástár /

CASCO

A casco biztosítás önkéntes vagyonbiztosítás, amely a biztosított járműben keletkezett károk (töréskár, elemi kár, lopáskár, üvegkár) megtérítésére terjed ki.

Teljeskörű  kockázatot javaslunk azoknak, akik minden káreseményre fel akarnak készülni.

Amennyiben autóját mindig biztonságos helyen tudja tárolni, és így nem fenyegeti az a veszély, hogy ellopják, javasoljuk, hogy a lopáskár nélküli  változatot válassza, így ugyanis kedvezőbb díjjal számolhat. Az autótolvajok ellen minden eszközzel felveszi a harcot, de a közúti forgalommal és az időjárással szemben tehetetlen. Neki ajánljuk a törés- és elemi kár kockázatra kidolgozott termékünket.

A Bonus Casco egyedülálló bónuszrendszere értékeli a balesetmentes vezetést, ezért a kötelező felelősségbiztosításon kiérdemelt bónusza alapján akár 40%-os kedvezményt is elérhet cascója díjából már a szerződés megkötésének első évében is.

Használt és új személygépjárművekre, terepjárókra, valamint kistehergépjárművekre köthető biztosítás, amely

  • a gépjármű totálkára, illetve teljes lopáskára esetén nyújt biztosítási szolgáltatást.
  • kizárólag a lopás-, rablás- és vandalizmus károk esetén térít.

Mire nyújt fedezetet a casco?

Lopáskár, a megfelelően lezárt és az előírtak szerint működtetett biztonságtechnikai berendezések mellett a gépjármű, vagy alkatrészeinek ill. tartozékainak ellopása, elrablása; valamint e cselekményekkel vagy kísérletükkel összefüggésben keletkezett sérülése

Töréskár, mely a gépjármű alkatrészeiben, tartozékaiban baleseti erőhatás által keletkezett sérülésekre, továbbá idegen személy által okozott rongálásra nyújt fedezetet.

Elemi kár, a gépjárművet, alkatrészét, tartozékát károsító tűz, villámcsapás, robbanás, földcsuszamlás, kő- és földomlás, természetes üreg vagy talajszint alatti építmény beomlása, legalább 15m/mp sebességű szélvihar, felhőszakadás, árvíz, belvíz, egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hótömeg és hónyomás által okozott kár.

Üvegtörés, mely a gépjármű ablaküvegeiben baleseti jelleggel keletkezett sérülések, továbbá idegen személy által okozott rongálás során keletkezett károk megtérülését szolgálja.

A CASCO biztosítás a gépjármű széria kivitelű tartozékaiban keletkezett károkra nyújt szolgáltatást. Az utólag beépített vagy a szériakivitel felett rendelt tartozékok csak abban az esetben biztosítottak, ha az ajánlatban felsorolásra kerültek, és az extra tartozékok pótdíját megfizették

Mire nem terjed ki a CASCO biztosítás?

Olyan típusú károkra, melyek háborús jellegű eseményekkel vagy tömegmegmozdulással, terrorcselekményekkel, versennyel, sugárzó anyag és termék hatásával összefüggésben keletkeztek.

Olyan tűz- és robbanáskárokra, melyek a gépjármű hatósági engedély nélkül átalakítása miatt, vagy az alapbiztosítás fedezeti körébe nem tartozó töréskárával okozati összefüggésben következtek be.

A biztosítási feltételekben részletezett olyan alkatrészek és tartozékok káraira, amelyeket le-, illetve kiszerelt állapotban tároltak.

A szerződéskötést követően beépített azon extratartozékokra, amelyeket a szerződés mellékleteként nem tüntettek fel.

Azon töréskárok, amelyek nem baleseti jelleggel, pl. alkatrész anyagfáradásából eredő törés, hűtőfolyadék megfagyásából adódó mechanikus károk miatt keletkeztek.

Különleges gépjárműben - például daruval felszerelt gépjármű, markológép stb. annak munkavégzése közben bekövetkező károkra.

Nem téríti meg a biztosító a lopás- és poggyászkárt, ha az nemesfémből, drágakövekből készült ékszerekben vagy azok felhasználásával készült tárgyakban, készpénzben, értékpapírban, értékcikkben, okmányokban, valamint a személyi használat körét meghaladó vagyontárgyakban - például munkaeszközök, kereső tevékenységgel kapcsolatos egyéb vagyontárgyakban (árukban) - keletkezett.

Amelyek szándékos bűncselekménynek biztosított általi kísérlete vagy elkövetése során következtek be.

A biztosító mentesülése

A biztosító mentesül a kár kifizetése alól, ha azt jogellenesen és szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták.

Ilyen magatartás, ha

  • érvényes gépjárművezetői engedély nélkül vezették a gépjárművet
  • a gépjárművezetést károsan befolyásoló gyógyszer hatása alatt, illetve 0,8 ezrelék véralkohol szintet elérő alkoholos befolyásoltság állapotában vezették
  • a gépjármű vezetőjének szervezetében kábítószer használata kimutatható
  • a (gép)járművet túlterhelték vagy üzemeltetését vontatását szakszerűtlenül végezték

A CASCO biztosítás területi hatálya

A CASCO Európa területén érvényes, de némely pontokban eltér az egyes biztosítóknál.

Allianz Hungária Biztosító Rt.

Európa és Törökország egész területe. A hatálya nem terjed ki - Észtország, Lettország és Litvánia kivételével - a volt Szovjetunió, valamint a Jugoszláv Köztársaság és Bosznia-Hercegovina területén bekövetkezett biztosítási eseményekre.

AEGON Magyarország Ált. Biztosító Rt.

A szerzôdés Európa területére - ideértve Törökország teljes területét is - érvényes. Nem terjed ki a biztosítás hatálya Macedóniára, Bosznia-Hercegovinára, illetve a volt Szovjetunió utódállamaira, kivéve Észtország, Lettország, Litvánia területét.

Argosz Biztosító Rt.

Európa földrajzi értelemben vett része.

UNIQA Biztosító Rt.

Európa valamint Törökország teljes területe.

Európa Biztosító Rt.

A szerződés Magyarország, és a Nemzetközi Zöld Kártya Egyezmény európai tagországainak területén hatályos.

Generali-Providencia Biztosító Rt.

Európa területe (Európa földrajzi értelemben értendő, azaz a volt Szovjetunió utódállamainak ázsiai területére és Törökország ázsiai területére a biztosítási védelem nem terjed ki.)

UNION Biztosító Rt.

A szerződés Magyarország, valamint a Nemzetközi Zöld Kártya Egyezményben részes azon országok területére terjed ki, amelyekkel a Nemzeti Iroda kétoldalú megállapodást kötött. Kiterjed a biztosítás hatálya azon országok területére is, amelyek Nemzeti Irodájával a magyar Nemzeti Iroda külön megállapodást kötött. Az egyezmény valamelyik résztvevője tagságának esetleges felfüggesztése a területi hatály adott országban történő időleges felfüggesztését is jelenti.

OTP-Garancia Biztosító Rt.

Európa területe beleértve Törökország egész területét. Nem terjed ki a volt Szovjetunió utódállamaira, kivéve Észtországot, Lettországot és Litvániát.