A cégnevünk UP Insurance Biztosítási Alkusz Kft-re változott, weboldalunkat ezentúl az upin.hu címen éred el. Munkatársaink, cégadataink, telefonszámaink és a szolgáltatásunk színvonala továbbra is a régi, ne aggódj...

Kedves Ügyfeleink,

A COVID-19 járvány pillanatnyi helyzetére való tekintettel irodánk újra nyitva tart, de változó időbeosztással. Személyes találkozásról kérjük, minden esetben előzetesen egyeztessen munkatársunkkal!

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Kezdõlap / Tudástár /

CASCO

A casco biztosítás önkéntes vagyonbiztosítás, amely a biztosított jármûben keletkezett károk (töréskár, elemi kár, lopáskár, üvegkár) megtérítésére terjed ki.

Teljeskörû  kockázatot javaslunk azoknak, akik minden káreseményre fel akarnak készülni.

Amennyiben autóját mindig biztonságos helyen tudja tárolni, és így nem fenyegeti az a veszély, hogy ellopják, javasoljuk, hogy a lopáskár nélküli  változatot válassza, így ugyanis kedvezõbb díjjal számolhat. Az autótolvajok ellen minden eszközzel felveszi a harcot, de a közúti forgalommal és az idõjárással szemben tehetetlen. Neki ajánljuk a törés- és elemi kár kockázatra kidolgozott termékünket.

A Bonus Casco egyedülálló bónuszrendszere értékeli a balesetmentes vezetést, ezért a kötelezõ felelõsségbiztosításon kiérdemelt bónusza alapján akár 40%-os kedvezményt is elérhet cascója díjából már a szerzõdés megkötésének elsõ évében is.

Használt és új személygépjármûvekre, terepjárókra, valamint kistehergépjármûvekre köthetõ biztosítás, amely

  • a gépjármû totálkára, illetve teljes lopáskára esetén nyújt biztosítási szolgáltatást.
  • kizárólag a lopás-, rablás- és vandalizmus károk esetén térít.

Mire nyújt fedezetet a casco?

Lopáskár, a megfelelõen lezárt és az elõírtak szerint mûködtetett biztonságtechnikai berendezések mellett a gépjármû, vagy alkatrészeinek ill. tartozékainak ellopása, elrablása; valamint e cselekményekkel vagy kísérletükkel összefüggésben keletkezett sérülése

Töréskár, mely a gépjármû alkatrészeiben, tartozékaiban baleseti erõhatás által keletkezett sérülésekre, továbbá idegen személy által okozott rongálásra nyújt fedezetet.

Elemi kár, a gépjármûvet, alkatrészét, tartozékát károsító tûz, villámcsapás, robbanás, földcsuszamlás, kõ- és földomlás, természetes üreg vagy talajszint alatti építmény beomlása, legalább 15m/mp sebességû szélvihar, felhõszakadás, árvíz, belvíz, egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hótömeg és hónyomás által okozott kár.

Üvegtörés, mely a gépjármû ablaküvegeiben baleseti jelleggel keletkezett sérülések, továbbá idegen személy által okozott rongálás során keletkezett károk megtérülését szolgálja.

A CASCO biztosítás a gépjármû széria kivitelû tartozékaiban keletkezett károkra nyújt szolgáltatást. Az utólag beépített vagy a szériakivitel felett rendelt tartozékok csak abban az esetben biztosítottak, ha az ajánlatban felsorolásra kerültek, és az extra tartozékok pótdíját megfizették

Mire nem terjed ki a CASCO biztosítás?

Olyan típusú károkra, melyek háborús jellegû eseményekkel vagy tömegmegmozdulással, terrorcselekményekkel, versennyel, sugárzó anyag és termék hatásával összefüggésben keletkeztek.

Olyan tûz- és robbanáskárokra, melyek a gépjármû hatósági engedély nélkül átalakítása miatt, vagy az alapbiztosítás fedezeti körébe nem tartozó töréskárával okozati összefüggésben következtek be.

A biztosítási feltételekben részletezett olyan alkatrészek és tartozékok káraira, amelyeket le-, illetve kiszerelt állapotban tároltak.

A szerzõdéskötést követõen beépített azon extratartozékokra, amelyeket a szerzõdés mellékleteként nem tüntettek fel.

Azon töréskárok, amelyek nem baleseti jelleggel, pl. alkatrész anyagfáradásából eredõ törés, hûtõfolyadék megfagyásából adódó mechanikus károk miatt keletkeztek.

Különleges gépjármûben - például daruval felszerelt gépjármû, markológép stb. annak munkavégzése közben bekövetkezõ károkra.

Nem téríti meg a biztosító a lopás- és poggyászkárt, ha az nemesfémbõl, drágakövekbõl készült ékszerekben vagy azok felhasználásával készült tárgyakban, készpénzben, értékpapírban, értékcikkben, okmányokban, valamint a személyi használat körét meghaladó vagyontárgyakban - például munkaeszközök, keresõ tevékenységgel kapcsolatos egyéb vagyontárgyakban (árukban) - keletkezett.

Amelyek szándékos bûncselekménynek biztosított általi kísérlete vagy elkövetése során következtek be.

A biztosító mentesülése

A biztosító mentesül a kár kifizetése alól, ha azt jogellenesen és szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták.

Ilyen magatartás, ha

  • érvényes gépjármûvezetõi engedély nélkül vezették a gépjármûvet
  • a gépjármûvezetést károsan befolyásoló gyógyszer hatása alatt, illetve 0,8 ezrelék véralkohol szintet elérõ alkoholos befolyásoltság állapotában vezették
  • a gépjármû vezetõjének szervezetében kábítószer használata kimutatható
  • a (gép)jármûvet túlterhelték vagy üzemeltetését vontatását szakszerûtlenül végezték

A CASCO biztosítás területi hatálya

A CASCO Európa területén érvényes, de némely pontokban eltér az egyes biztosítóknál.

Allianz Hungária Biztosító Rt.

Európa és Törökország egész területe. A hatálya nem terjed ki - Észtország, Lettország és Litvánia kivételével - a volt Szovjetunió, valamint a Jugoszláv Köztársaság és Bosznia-Hercegovina területén bekövetkezett biztosítási eseményekre.

Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

A szerzôdés Európa területére - ideértve Törökország teljes területét is - érvényes. Nem terjed ki a biztosítás hatálya Macedóniára, Bosznia-Hercegovinára, illetve a volt Szovjetunió utódállamaira, kivéve Észtország, Lettország, Litvánia területét.

Argosz Biztosító Rt.

Európa földrajzi értelemben vett része.

UNIQA Biztosító Rt.

Európa valamint Törökország teljes területe.

Európa Biztosító Rt.

A szerzõdés Magyarország, és a Nemzetközi Zöld Kártya Egyezmény európai tagországainak területén hatályos.

Generali-Providencia Biztosító Rt.

Európa területe (Európa földrajzi értelemben értendõ, azaz a volt Szovjetunió utódállamainak ázsiai területére és Törökország ázsiai területére a biztosítási védelem nem terjed ki.)

UNION Biztosító Rt.

A szerzõdés Magyarország, valamint a Nemzetközi Zöld Kártya Egyezményben részes azon országok területére terjed ki, amelyekkel a Nemzeti Iroda kétoldalú megállapodást kötött. Kiterjed a biztosítás hatálya azon országok területére is, amelyek Nemzeti Irodájával a magyar Nemzeti Iroda külön megállapodást kötött. Az egyezmény valamelyik résztvevõje tagságának esetleges felfüggesztése a területi hatály adott országban történõ idõleges felfüggesztését is jelenti.

OTP-Garancia Biztosító Rt.

Európa területe beleértve Törökország egész területét. Nem terjed ki a volt Szovjetunió utódállamaira, kivéve Észtországot, Lettországot és Litvániát.